Thủ tục Hỗ trợ mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội

Thủ tục Hỗ trợ mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội
Đăng ngày: 13/11/2013

I. TÊN THỦ TỤC: Thủ tục Hỗ trợ mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Chuẩn bị thủ tục đầy đủ theo quy định. Người xin trợ cấp đến UBND xã, phường, thị trấn hoặc phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện để được hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vào Đơn đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí.

 Bước 2: Sau khi kiểm tra hồ sơ đã đủ điều kiện theo quy định, UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vào Đơn đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí, tổng hợp nộp hồ sơ xin trợ cấp mai táng phí về  phòng Lao động TBXH huyện.

Bước 3: Cán bộ phòng Lao động TB & XH tiếp nhận, kiểm tra các thủ tục pháp lý của hồ sơ

+ Nếu đầy đủ tiến hành thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt.

+ Nếu thiếu thì hướng dẫn hoàn thiện bổ sung.

Bước 4: UBND huyện ra Quyết định phê duyệt trợ cấp. Phòng LĐ-TBXH huyện thực hiện chi trả trợ cấp thông qua UBND xã, phường, thị trấn.

III. CÁCH THỰC HIỆN:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ

+ Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đề nghị hỗ trợ mai táng phí (Mẫu số 2).

- Bản sao Giấy chứng tử

+ Số lượng hồ sơ: Không quy định

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC:  Cá nhân, Tổ chức                                                              

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB và XH huyện

VIII. KẾT QỦA THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không                                                               

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Không                                                                 

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007, của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. 

- Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định chế độ trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.    

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Đơn đề nghị hỗ trợ mai táng phí (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010)

Bài viết liên quan
Hiển thị kết quả trong 1-10 (of 50)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Bộ Nội vụ