Tiếp nhận biểu diễn

Tiếp nhận biểu diễn
Đăng ngày: 11/11/2013

I. TÊN THỦ TỤC: Tiếp nhận biểu diễn

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Sau khi Sở Văn hoá Thông tin và Du lịch tỉnh cấp phép, cá nhân hoặc tổ chức được cấp phép mang hồ sơ đến Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần

Bước 2: Phòng Văn hoá và Thông tin tiếp nhận biểu diễn

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp phép biểu diễn

+ Giấy phép do Sở Văn hoá Thông tin và Du lịch tỉnh cấp

+ Danh mục các tiết mục, kịch bản được phép biểu diễn, công diễn do Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hoá cấp

+ Kịch bản, kịch mục

+ Danh sách diễn viên tham gia biểu diễn

2) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức, Cá nhân  

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC: Phòng Văn hoá và Thông tin

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ: Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Bộ Nội vụ