Trợ cấp, cứu trợ đột xuất

Trợ cấp, cứu trợ đột xuất
Đăng ngày: 13/11/2013

I. TÊN THỦ TỤC: Trợ cấp, cứu trợ đột xuất

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Người xin trợ cấp chuẩn bị thủ tục đầy đủ theo quy định, có thể đến gặp trưởng thôn, tổ trưởng tổ nhân dân, cán bộ UBND cấp xã để được hướng dẫn làm thủ tục xin trợ cấp cứu trợ đột xuất. Sau khi đã đủ thủ tục, trưởng thôn xác nhận và tổ chức họp thôn thông qua biên bản không có ý kiến thắc mắc chuyển thủ tục về UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vào đơn đề nghị hưởng trợ cấp.

Bước 2: UBND xã, phường thẩm định, kiểm tra thủ tục đủ điều kiện thì chuyển Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội của UBND xã, phường, thị trấn xét duyệt.

Bước 3: Cán bộ lao động xã hội của xã, phường nộp thủ tục đã được xét duyệt của UBND xã, phường, thị trấn chuyển về  phòng Lao động TBXH huyện.

Bước 4: Cán bộ phòng Lao động TB &XH sau khi tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt.

Bước 5:  Sau khi UBND huyện ra Quyết định phê duyệt trợ cấp, Phòng LĐ-TBXH huyện thực hiện chi trả trợ cấp thông qua UBND xã, phường, thị trấn.

III. CÁCH THỰC HIỆN:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ

- Danh sách đối tượng trợ cấp đột xuất.

- Biên bản họp thôn (nếu có).

- Văn bản đề nghị của UBND cấp xã.

- Quyết định cứu trợ của cấp huyện.

- Trường hợp cấp huyện không đủ kinh phí cứu trợ:

+ Văn bản đề nghị cứu trợ của cấp huyện.

+ Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cứu trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Số lượng hồ sơ: Không quy định

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:  Không quy định

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC:Tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng  Lao động TB&XH cấp huyện

VIII. KẾT QỦA THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính.

IX. PHÍ, LỆ PHÍ:  Không

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC:Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/4/2007 về chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. 

+ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định chế độ trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Bộ Nội vụ