Xin nhập và thay thế đồ thờ tự vào cơ sở tín ngưỡng hoặc di tích lịch sử - Văn hoá

Xin nhập và thay thế đồ thờ tự vào cơ sở tín ngưỡng hoặc di tích lịch sử - Văn hoá
Đăng ngày: 13/11/2013

I. TÊN THỦ TỤC: Xin nhập và thay thế đồ thờ tự vào cơ sở tín ngưỡng hoặc di tích lịch sử - Văn hoá

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Tổ chức tín ngưỡng hoặc Ban quản lý di tích lịch sử văn hoá chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, có thể đến phòng Văn hoá – Thông tin để hướng dẫn thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Văn hoá và Thông tin, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, thủ tục:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận.

+ Nếu hồ sơ hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời gian, tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần.

+ Nếu từ chối trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 3: Sau khi có Văn bản chấp thuận của Cấp có thẩm quyền, phòng Văn hoá và Thông tin chuyển văn bản chấp thuận cho UBND xã, phường, thị trấn và Tổ chức tín ngưỡng hoặc Ban quản lý di tích lịch sử văn hoá vào các ngày làm việc trong tuần để triển khai thực hiện

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị xin nhập, thay thế đồ thờ tự của cơ sở tín ngưỡng hoặc Ban quản lý di tích lịch sử văn hoá

+ Văn bản chứng minh nguồn gốc xuất xứ, quy cách, chất lượng và cơ sở sản xuất đồ thờ tự. Hoặc biên bản kiểm tra hiện trạng thống nhất thay thế đồ thờ tự.

+ Giầy tờ chứng minh người công đức đồ thờ tự (nếu có)

+ Tờ trình của UBND xã, phường, thị trấn đề nghị nhập đồ thờ tự

2) Số lượng hồ sơ: 05 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Không quy định cụ thể

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức, cá nhân  

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cấp có thẩm quyền.

2) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện; UBND xã, phường, thị trấn

3) Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, UBMTTQ cấp huyện.

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Luật di sản văn hoá đã được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29/6/2001.

2. Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 1/11/2002 của Chính phủ quy định một số điều của Luật di sản văn hoá.

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Bộ Nội vụ