Xử lý đơn thư

Xử lý đơn thư
Đăng ngày: 13/11/2013

I. TÊN THỦ TỤC: Xử lý đơn thư

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Công dân đến phòng tiếp công dân HĐND & UBND cấp huyện để đưa đơn khiếu nại, tố cáo hoặc gửi đơn khiếu nại tố cáo qua đường bưu điện.

Trong trường hợp đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại.

Bước 2: Phân loại đơn và xử lý sơ bộ

Không thụ lý giải quyết đối với những trường hợp quy định tại Điều 32 Luật KNTC được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và Điểm C Khoản 1 Điều 38 của Nghị định số 136/2006/NĐ-CP

Bước 3: Nghiên cứu đơn:

` Đọc và xác định rõ nội dung khiếu nại, tố cáo, yêu cầu của người viết đơn khiếu nại, tố cáo; ghi tóm tắt nội dung đơn vào sổ xử lý đơn.

` Đơn khiếu nại do đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, UBMTTQVN và các tổ chức thành viên của MT hoặc các cơ quan báo chí chuyển đến, nếu thuộc thẩm quyền giải quyết thì thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã chuyển đơn biết; nếu đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết thì gửi trả lại và thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển đơn biết.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn khiếu nại, tố cáo và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo.

+ Phiếu chuyển hồ sơ từ các cơ quan chức năng khác gửi đến

2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, năm 2005.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân, tổ chức.

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2) Thanh tra huyện.

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004; năm 2005;

2. Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

3. Quyết định số:1131/2008/ QĐ-TTCP, ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ  “Về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Văn bản trả lời, văn bản hướng dẫn hoặc văn bản thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: không

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Bộ Nội vụ