Lãnh đạo
Địa chỉ
Đường Thân Nhân Trung, Khu II Thị trấn Bích Động, Việt Yên
Phone
0240 3 874 217
Fax
Nhân sự
Giới thiệu chung
Trưởng phòng
Nguyễn Đại Lượng
Chuyên môn
Toán
Phụ trách
Chung
Điện thoại
0913374113
Trưởng phòng : Nguyễn Đại Lượng
Phó trưởng phòng
Chu Bá Tuân
Chuyên môn
Toán
Phụ trách
Bậc THCS
Điện thoại
0913548154
Phó trưởng phòng : Chu Bá Tuân
Phó trưởng phòng
Đỗ Thị Hương
Chuyên môn
Quản lý giáo dục
Phụ trách
Bậc Tiểu học
Điện thoại
0902282687
Phó trưởng phòng : Đỗ Thị Hương
Phó phòng
Nguyễn Thị Hằng
Chuyên môn
Quản lý giáo dục
Phụ trách
Bậc Mầm non
Điện thoại
0914788733
Phó phòng : Nguyễn Thị Hằng